Neurodent - Katarzyna Kobus-Kotlęga, stomatologia, gabinety lekarskie
stomatologia
chirurgia stomatologiczna
neurologia
neuropsychologia
telefon
Stomatolog - Zielona Góra, Katarzyna Kobus-Kotlęga

Specjalista neurolog
dr n. med. Dariusz Kotlęga


Aktualna praca zawodowa:

- Ordynator Oddziału Neurologii w Głogowskim Szpitalu Powiatowym w Głogowie,
- specjalista neurolog w Centrum Medycznym Neurodent w Zielonej Górze,
- wykłady dla studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Dotychczasowe doświadczenie zawodowe:

- specjalista w poradni neurologicznej w Centrum Medycznym Aldemed w Zielonej Górze (2013 - 2017),
- biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze (2014 - 2017).
- w latach 2007 - 2013 praca w Klinice Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (Kierownik specjalizacji: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Honczarenko),
- uczestnictwo w lokalnych i krajowych konferencjach naukowych,
- praca w Poradni Neurologicznej w Szczecinie,
- dyspozytor telefonu alarmowego i prowadzenie wykładów w Centrum Medicover w Szczecinie,
- staże w szpitalach w Atenach oraz w Newport w Wielkiej Brytanii,
- Szkoła Neurologii Klinicznej i Neurochirurgii w Groningen w Holandii.


Praca naukowa:

- uczestnik dziennych studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Neurologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,
- uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie medycyny (2011r.), temat pracy: "Polimorfizm 717 A/G genu CRP a stężenie białka C-reaktywnego u chorych w ostrej fazie niedokrwiennego udaru mózgu, leczonych simwastatyną", promotor: Prof. dr hab. n med. Przemysław Nowacki,
- nauczyciel akademicki na stanowisku wykładowcy a następnie asystenta - zajęcia dydaktyczne z neurologii (ćwiczenia, wykłady, seminaria) ze studentami Kierunku Lekarskiego, Lekarsko-Dentystycznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z neurologii w języku angielskim dla studentów Programu Anglojęzycznego,
- wykładowca na kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Zielonogórskiego,
- podczas studiów uczestniczenie w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Neurologii, wystawienie pracy podczas Ogólnopolskiej Sesji Studenckiego Towarzystwa Naukowego,
- jako nauczyciel akademicki opieka nad Studenckim Kołem Naukowym przy Katedrze i Klinice Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (w 2011r. zajęcie I miejsca w Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Studenckiego Towarzystwa Naukowego PUM),
- członek Komitetu Organizacyjnego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Szczecinie (2010),
- recenzent w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych: Neurological Research, Neuropsychiatric Disease and Treatment, Clinical Interventions in Aging, Medical Science Monitor, Pomeranian Journal of Life Sciences, Journal of Neurology Research.

- publikacje:

1. Kotlęga D., Strehlow M., Koziarska D. i wsp.: Wiedza o udarze niedokrwiennym mózgu wśród osób obciążonych czynnikami ryzyka chorób naczyniowych. Neurol Neurochir Pol 2005; 39: 4 (supl. 2), 231-232.
2. "Zespół pozapiramidowy i polineuropatia" - prezentacja przypadku podczas IV Zjazdu Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Bronisławowie (2009).
3. Ciećwież S., Nawrocka-Rutkowska J., Borowiak J. i wsp.: Efekty leczenia pochodnymi tamsulozyny u pacjentek z rozpoznaną przeszkodą podpęcherzową - doniesienie wstępne. Perinatol. Neonatol. Ginekol. 2010; 3(3): 232-235.
4. Kotlęga D., Nowacki P., Lewiński D., Chmurowicz R., Ciećwież S.: Outsourcing - teoria i zastosowanie w szpitalu klinicznym w Szczecinie na przykładzie usług transportu i utylizacji odpadów medycznych. Ann. Acad. Med. Stetin. 2011; 57,3: 93-100.
Pełny tekst - tutaj.
5. Kotlęga D., Nowacki P., Lewiński D., Chmurowicz R., Ciećwież S.: Zalety i wady wybranych przykładów outsourcingu w szpitalu klinicznym w świetle narastających potrzeb zrównoważenia bilansowego placówki. Studia Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą 2011; 54: 278-287.
6. Kotlęga D., Stolarczyk J., Kabacińska J. i wsp.: Czy istnieją czynniki prognostyczne lepszej skuteczności leczenia trombolitycznego udaru niedokrwiennego mózgu? Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Poznaniu (09.2011).
7. Nawrocka-Rutkowska J., Ciećwież S., Ciećwież M. i wsp.: Porównanie skuteczności operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodami slingowymi (TOT i TVT) na podstawie kwestionariusza Gaudenza. Perinatol. Neonatol. Ginekol. 2011; 4(3): 206-212.
8. Ciećwież S., Nawrocka-Rutkowska J., Ciećwież M. i wsp.: Porównanie skuteczności operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodami slingowymi oraz sposobem Burcha z wykorzystaniem kwestionariusza Gaudenza. Perinatol. Neonatol. Ginekol. 2011; 4(3): 185-191.
9. Kotlęga D., Ciećwież S., Turowska-Kowalska J. i wsp.: Patogenetyczne uzasadnienie stosowania statyn w profilaktyce niedokrwiennego udaru mózgu w świetle zapalnej teorii rozwoju miażdżycy. Neurol Neurochir Pol 2012; 46,2: 176-183.
10. Nawrocka-Rutkowska J., Marciniak A., Ciećwież S. et al.: Insulin resistance assessment in patients with polycystic ovary syndrome using different diagnostic criteria - Impact of metformin treatment. Ann Agric Environ Med. 2013; 20(3): 498-502.
11. Masztalewicz M., Nowacki P., Kotlęga D. i wsp. Anti-oxLDL antibodies are clinically insignificant for stroke patients. Neurological Research 2014 Jan;36(1):86-91.
12. Kotlęga D., Nowacki P., Białecka M. et al.: Association between CRP gene polymorphism 717A/G, C-reactive protein and neurological deficit in ischemic stroke. Journal of Clinical Neuroscience 2014 Apr;21(4):574-7.
13. Kotlęga D., Nowacki P., Białecka M. i wsp.: Czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu a polimorfizm -717A > G (rs2794521) genu CRP u chorych z udarem mózgu w województwie zachodniopomorskim. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2014 Jan-Feb;48(1):30-4.
14. Kotlęga D., Nowacki P., Masztalewicz M. et al.: Potential role of statins in the intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2015; 49,5: 322-328. doi:10.1016/j.pjnns.2015.07.007.
15. Badania dotyczące leczenia trombolitycznego w udarze niedokrwiennym mózgu.
16. "Profil demograficzny osób świadomych udaru mózgu w chwili jego wystąpienia, a czas podjęcia decyzji o wezwaniu pomocy". M. Masztalewicz, P. Nowacki, D. Kotlęga, A. Bajer-Czajkowska: prezentacja podczas XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Szczecinie, wrzesień 2014.
17. "Stopień zagrożenia udarem mózgu polskich pacjentów z migotaniem przedsionków, oceniany na podstawie skal chads2 i cha2ds2-vasc". M. Gołąb-Janowska, A. Meller, D. Kotlęga, A. Bajer-Czajkowska, P. Nowacki: prezentacja podczas XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Szczecinie, wrzesień 2014.
18. "Migotanie przedsionków i udar mózgu – częstość współwystępowania i podejście do terapii prewencyjnej na przykładzie chorych ze szczecina i regionu". M. Gołąb-Janowska, A. Meller, D. Kotlęga, A. Bajer-Czajkowska, P. Nowacki: prezentacja podczas XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Szczecinie, wrzesień 2014.
19. "Zastosowanie rituxymabu w neuromyelitis optica - opis przypadku". D. Kotlęga, M. Gołąb-Janowska, M. Masztalewicz, P. Nowacki: prezentacja podczas XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Szczecinie, wrzesień 2014.
20. Atrial fibrillation and stroke - coexistence and attitude to preventive therapy on the basis of Szczecin and Szczecin region patients. Neurologia i Neurochirurgia Polska. Available online 22 October 2014. DOI: 10.1016/j.pjnns.2014.10.002.
21. Katarzyna Kobus-Kotlęga, Grzegorz Trybek, Dariusz Kotlęga: Zastosowanie kliniczne osocza bogatopłytkowego z uwzględnieniem chirurgii stomatologicznej. Art of Dentistry 2014; 12,4: 280-284.
22. Kotlęga D., Gołąb-Janowska M., Nowacki P.: Prolonged effect of temporary rituximab therapy in neuromyelitis optica - A case study. Długotrwały efekt czasowego leczenia rituxymabem w neuromyelitis optica - opis przypadku. Postępy Psychiatrii i Neurologii /Advances in Psychiatry and Neurology 2015; 24,4: 239 - 243. doi:10.1016/ j.pin.2015.11.002.
23. Ciećwież S., Malanowska E., Brodowska A., Kotlęga D., Starczewski A. The effects of tamsulosin in the treatment of postvoid residual urine in women and its impact on selected parameters in pressure flow study.
Doniesienie zjazdowe zagraniczne w International Continence Society (ICS) 2015, Montreal, 6th-9th October, 2015.
24. Gołąb-Janowska M., Kotlęga D., Safranow K., Meller A., Budzianowska A., Honczarenko K. Risk factors of fatigue in idiopathic Parkinson's disease in a Polish population. Parkinson's Disease, available online Dec 2015.
Pełny tekst - tutaj.
25. Masztalewicz M., Nowacki P., Kotlęga D., Bajer-Czajkowska A. Early Emergency Medical Service Calls for Stroke: Was the Long-Term Education Program Based on the Experience of West Pomerania Successful? Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, available online 23 December 2015, doi:10.1016/ j.jstrokecerebrovasdis.2015.09.025.
26. Kotlęga D., Gołąb-Janowska M., Masztalewicz M., Ciećwież S., Nowacki P.: The emotional stress and risk of ischemic stroke. Neurologia i Neurochirurgia Polska, Available online 23 March 2016. doi:10.1016/j.pjnns.2016.03.006
27. Kotlęga D., Stolarczyk J., Karpowicz A., Jarowicz J., Bajer-Czajkowska A., Nowacki P. Protective properties of HDL cholesterol and atherosclerotic plaque calcifications in advanced atherosclerosis in ischaemic stroke patients. /Ochronne właściwości cholesterolu HDL i zwapnień w blaszce miażdżycowej w zaawansowanej miażdżycy u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu/. Pom J Life Sci 2015, 61, 4, 378-382.
Pełny tekst - tutaj.
28. Kotlęga D., Gołąb-Janowska M., Masztalewicz M., Ciećwież S., Nowacki P. Association between selected gene polymorphisms and statin metabolism, risk of ischemic stroke and cardiovascular disorders.
(Związek wybranych polimorfizmów genów z metabolizmem statyn, ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu i chorób sercowo-naczyniowych)
Postepy Hig Med Dosw 2016; 70: 435-447. Pełny tekst - tutaj.
29. Kotlęga D., Gołąb-Janowska M., Zaborowski G., Ciećwież S., Nowacki P.: Simultaneous acute shoulder arthritis and multiple mononeuropathy in a newly diagnosed type 2 diabetes patient - First case report. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2016. doi:10.1016/j.pjnns.2016.07.003
30. Kotlęga D. et al.: Subdural hematoma after the spinal anesthesia – do we always need brain CT in post-dural puncture headache? Letter to the Editor. /Krwiak podtwardówkowy po znieczuleniu przewodowym – czy zawsze potrzebujemy TK mózgowia w popunkcyjnym bólu głowy? List do Wydawcy./ Pomeranian J Life Sci 2016; 62(3): 85-87. Pełny tekst - tutaj.
31. Peda B., Kotlęga D., Kiżewska A.: Dynamika deficytów poznawczych w następstwie obustronnego udaru niedokrwiennego wzgórza – studium przypadku. Prezentacja podczas sesji ustnej II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej w Poznaniu (11.2016).
32. Kotlęga D., Peda B., Zembroń-Łacny A., Gołąb-Janowska M., Nowacki P.: The role of brain-derived neurotrophic factor and its single nucleotide polymorphisms in stroke patients. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2017;
http://dx.doi.org/10.1016/j.pjnns.2017.02.008
33. Kotlęga D., Białecka M., Kurzawski M., Droździk M., Gołąb-Janowska M., Ciećwież S., Nowacki P. The effects of simvastatin on the C-reactive protein level and lipid profile in the acute phase of ischaemic stroke in relation to -717A>G CRP gene polymorphism / Wpływ simwastatyny na stężenie białka C-reaktywnego i profil lipidowy u chorych w ostrej fazie niedokrwiennego udaru mózgu w zależności od polimorfizmu -717A>G genu CRP. Pomeranian J Life Sci 2017; 63 (2): 22-26. Pełny tekst - tutaj.
34. Kotlęga D., Peda B., Gołąb-Janowska M., Nowacki P.: Delayed neurological sequelae in carbon monoxide poisoning – a case report and present state of knowledge \Opóźnione następstwa neurologiczne w zatruciu tlenkiem węgla – opis przypadku i aktualny stan wiedzy\. Pomeranian J Life Sci 2017;63(3):95-100. Pełny tekst - tutaj.
35. Peda B., Kotlęga D., Gołąb-Janowska M., Nowacki P. Neuropsychological symptoms and therapy in patient with a bilateral thalamic ischemic stroke due to the artery of Percheron territory infarct. Acta Neuropsychologica 2017,3.
36. Pawlukowska W., Szylińska A., Kotlęga D., Rotter I., Nowacki P. Differences between Subjective and Objective Assessment of Speech Deficiency in Parkinson Disease. Journal of Voice 2017. doi: https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2017.08.018
37. Gołąb-Janowska M., Paczkowska E., Machaliński B., Kotlęga D., Meller A., Safranow K., Maj M., Nowacki P. Effects of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibition on Circulating Endothelial Progenitor Cells in Patients with Acute Ischemic Stroke. Stem Cells International, Volume 2018, Article ID 2827580, 10 pages. https://doi.org/10.1155/2018/2827580


Praca organizacyjna:

- doradca Marszałka Województwa Lubuskiego ds. utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim (2013 - 2016),
- podczas studiów aktywność w Parlamencie Studentów Pomorskiej Akademii Medycznej, a następnie jako Zastępca Przewodniczącego w Parlamencie Doktorantów PAM,
- członek Rady Wydziału Lekarskiego i Senatu PAM,
- aktywność w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Szczecin,
- wyróżnienie podczas Absolutorium Wydziału Lekarskiego PAM za zasługi w pracy na rzecz społeczności studenckiej.
logo
CHIRURG STOMATOLOG
STOMATOLOG
NEUROLOG
NEUROPSYCHOLOG
ZIELONA GÓRA

© 2017 Neurodent, Zielona Góra | Cookies

facebook